Zgodnie z przepisami Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz przepisów ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz.U Nr 191, poz. 1373), prawie każdy budynek ma obowiązek posiadania świadectwa energetycznego.

Świadectwo energetyczne jest dokumentem określającym ilość energii zużywanej w trakcie użytkowania budynku w skali roku, a co za tym idzie pozwala określić koszty eksploatacji budynku, co stanowi punkt wyjścia w poszukiwaniu obniżenia tych kosztów. Stanowi więc wskaźnik jakości budynku pod względem zużycia energii.

Korzyści z posiadania świadectwa energetycznego:

1. Świadomość kosztów związanych z eksploatacją budynku

2. Świadomość mocnych i słabych stron infrastruktury energetycznej budynku.

3. Możliwość uzyskania lepszej ceny za nieruchomość, posiadając przy sprzedaży potwierdzenie energooszczedności budynku.

4. Możliwość dokonania zmian pozwalających na zmniejszenie kosztów zużycia energii

5. Przyczynienie się do globalnego zmniejszenia zapotrzebowania na energię, a co za tym idzie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Z obowiązku posiadania świadectwa energetycznego zwolnione są budynki:

1. Podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
2. Używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
3. Przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
4. Niemieszkalne, służące gospodarce rolnej;
5. Przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2•rok);
6. Mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
7. Wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.